تک فنره غیر بالانس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
چند فنره بالانس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
مکانیکال سیل بیلویز تایپ
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
بیلویز تفلونی
بیشتر...
تک فنره بالانس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
فنر کونیک غیر بالانس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
مکانیکال سیل فرمینگ بیلویز
بیشتر...
اجیتاتور سیل

امکان ساخت اجیتاتور سیل ها از ساخت اجیتاتور از سایز شافت سایز 40mm تا 150mm وجود دارد.

بیشتر...
چند فنره غیر بالانس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
چند فنره بالانس معکوس
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
بیلویز الاستومر
انواع مکانیکال سیل هائی که دارای امکان ساخت میباشند
▪ Metal Bellows Mechanical Seal
▪ Hydro forming Bellows Mechanical Seal
▪ Single Spring Mechanical Seal
▪ Multi Spring Mechanical Seal
▪ Wave Spring Mechanical Seal
▪ Cartridge Mechanical Seal
▪ Agitator Mechanical Seal
▪ Balance Mechanical Seal
▪ Unbalance Mechanical Seal
▪ Pusher Mechanical Seal
▪ Non – Pusher Mechanical Seal
بیشتر...
سان داین مکانیکال سیل
ساخت مکانیکال سیل های سان داین بر اساس شماره های فنی توسط این شرکت وجود دارد.
بیشتر...