اورینگشرکت انرژی و کار اورینگ های مورد نیاز خود را از منابع معتبر در اروپای غربی تامین نموده و امکان تامین اورینگ ها با متریال
MAT : KALREZ  , FPDM , FKW , NBR , VITON
را داراست.