اجیتاتور سیلامکان ساخت اجیتاتور سیل ها از ساخت اجیتاتور از سایز شافت سایز 40mm تا 150mm وجود دارد.