مبدل گرافیتی


شرکت  انرژی و کار سپاهان در زمینه ساخت بلوک  گرافیتی مبدل های اسید با اکثریت  صنایع کشور  همکاری نموده است